Sopimuskumppanien ohjesääntö

Seuraavan ohjesäännön päämääränä on taata inhimilliset työolosuhteet kautta maailman. Spreadshirtina tunnetun sprd.net AG:n sopimuskumppanit sitoutuvat allekirjoittamaan tämän ohjesäännön ja noudattamaan sitä tai esittämään samanarvoisen oman asiakirjan.

1. Voimassaolo

Nämä eettiset ohjeet koskevat sekä sprd.net AG :n sopimuskumppaneita sekä näiden tytäryhtiöitä.

2. Lakien noudatus

Sopimuskumppaneiden on noudatettava voimassaolevia kansallisia ja kansainvälisiä lainasetuksia, erityisesti työ- ja sosiaalilakeja. Näiden lisäksi on huomioitava myös seuraavat eettiset ohjeet jotka määrittelevät perustavaa laatua olevat työ- ja sosiaalivaatimukset ja perustuvat ILO- sopimukseen, Yhdistyneiden Kansakuntien yleiseen ihmisoikeusjulistukseen, YK:n lapsen oikeudet turvaavaan sekä naisten syrjinnän lakkauttamista koskevaan sopimukseen ja vastaavat OECD :n antamia suuntaviivoja kansainvälisille yrityksille. Sprd.net eettiset ohjeet määrittelevät lähinnä työntekijöitä suojaavat minimivaatimukset jotka tulee taata. Mikäli kansallinen tai kansainvälinen lainsäädäntö ja/tai teollisuuden asettamat vaatimukset sekä nämä eettiset ohjeet poikkeavat toisistaan, voimassa ovat tiukimmat säännökset.

3. Tiedotus ja viestintä

Sopimuskumppaneiden tulee välittää sprd.net AG :n eettiset ohjeet avoimesti kaikille työntekijöilleen näiden äidinkielellä kaikkien tärkeiden työalueiden osalta. Sopimuskumppanit, jotka käyttävät sopimuksen aikana kolmannen palveluja (valmistajat, alihankkijat ym.) ovat puolestaan velvoitettuja ottamaan nämä eettiset ohjeet kyseisen liikesuhteensa perusteiksi. Sopimuskumppanin tulee nimetä vastuuhenkilö huolehtimaan näiden eettisten ohjeiden toteuttamisesta ja seuraamisesta.

4. Valvonta ja tarkastus

Sopimuskumppanit hyväksyvät, että Spreadshirtin työntekijät tai itsenäisten järjestöjen edustajat voivat tarkastaa näissä eettisissä ohjeissa määriteltyjen minimiperusteiden ja vaatimusten noudattamisen ilman varoitusta.

5. Perusvaatimukset

a) Työaika

Työviikon pituus on korkeintaan 48 tuntia sekä enintään 12 ylityötuntia. Kaikilla työntekijöillä on oikeus vähintään yhteen vapaapäivään viikossa. Ylityötunnit korvataan lainsäädännön mukaisesti tai paikkakunnalla voimassa olevan alaa koskevan käytännön mukaisesti, sen mukaan kumman taso on korkeampi.

ILO-sopimuksen kohdat 1 ja 14 ovat voimassa.

b) Ei lapsityövoimaa

Työntekijöiden on oltava vähintään 15 vuotiaita eivätkä he saa olla enää yleisen oppivelvollisuuden alaisia. Lapsityövoiman käyttö sekä lapsien käyttäminen palveluksessa on kiellettyä. Lapsityövoiman määritys noudattaa Yhdistyneiden Kansakuntien säädöksiä tai voimassaolevia kansallisia säädöksiä sen mukaan mitkä säädökset ovat tiukemmat.

ILO-sopimuksen kohdat 79, 138, 142 ja 182 sekä ILO-suositus 146 ovat voimassa.

c) Pakkotyö

Kaikkien työtehtävien suorittamisen tulee perustua vapaaehtoisuuteen ja niiden tulee olla kansallisen lainsäädännön ja käytännön mukaisia. Spreadshirt ei salli pakkotyötä, velkaorjuutta eikä orjatyötä.

Työntekijöiden oikeuksia koskevia todistuksia ei saa pidättää. Työntekijöitä ei saa estää poistumasta työpaikalta.

ILO-sopimuksen kohdat 29 ja 105 ovat voimassa.

d) Ei vankityövoimaa

Vankityövoiman käyttö ei ole sallittua.

e) Yhdenvertainen kohtelu

Kaikkia henkilöstöön kuuluvia on kohdeltava oikeudenmukaisesti ja yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti. Ketään henkilöstön jäsentä ei saa suosia esimerkiksi etnisen alkuperän, alkuperän, ulkonäön, uskonnollisen vakaumuksen, iän, sosiaalisten olosuhteiden, poliittisten näkemysten, sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen tai ammatillisen aseman perusteella yrityksessä.

Sovelletaan ILO:n yleissopimuksia 100, 111, 143, 158 ja 159.

f) Ihmisarvo työpaikalla

Ihmisarvo on loukkaamaton ja siksi sitä on ehdottomasti kunnioitettava myös työpaikalla. Pakkotyö, häirintä, ruumiillinen tai henkinen pakottaminen kuten myös halventavat kurinpitomenetelmät tai rangaistusmenetelmät ovat kiellettyjä.

g) Työsopimus

Työntekijöiden tulee saada todisteeksi työsuhteestaan kirjallinen sopimus. Sopimuksen on sisällettävä vähintään seuraavat: työntekijän nimi, syntymäaika, syntymäpaikka, kotiosoite, toimenkuva, työhönottopäivämäärä, sovittu työaika, palkka ja muut luontaisedut, koeaika (jos kyseessä), oikeus vapaapäiviin, säädökset työsuhteen päättämisestä (työntekijän puolelta; työnantajan puolelta), päivämäärä sekä työntekijän ja työnantajan allekirjoitus tai sormenjälki. Mikäli kyseessä on lukutaidoton henkilö, sopimus on selitettävä suullisesti. Tämä tulee dokumentoida kirjallisesti.

h) Palkka

Palkan on riitettävä työntekijän perustarpeiden tyydyttämiseen ja sen on noudatettava maakohtaista minimipalkkalakia. Työntekijöille on tarjottava kaikki lain vaatimat luontaisedut, esim. vakuutustuet, ylityökorvaukset ja maksetut lomapäivät. Laittomat ja aiheettomat palkanvähennykset sekä palkanvähennykset kurinpitotoimenpiteenä eivät ole sallittuja. Palkka on maksettava paikallisen käytännön mukaisesti.

ILO-sopimuksen kohdat 26 ja 131 ovat voimassa.

i) Työturvallisuus

Työntekijöiden turvallisuus työpaikalla on ehdottomasti taattava. Turvallisuuden täysi takaaminen on työnantajan vastuulla, minimivaatimuksena on noudatettava maakohtaisia voimassaolevia työsuojasäädöksiä. Sama koskee myös terveydelle vaarallisten aineiden käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä. Vaaralliset jäännöksiä jättävät kemikaalit joiden käyttö voi aiheuttaa vahinkoa terveydelle ovat kiellettyjä. Samat periaatteet koskevat myös työolosuhteita melun, tulen , hygienian, tuuletuksen ym. osalta, kuten myös työntekijöiden mahdollista majoitusta. Ensiapuvälineiden sekä hätä-/ja evakuointisuunnitelmien tulee olla saatavilla. Samaten ympäristönsuojelua koskevat säädökset on huomioitava.

j) Järjestäytymisvapaus

Työntekijöiden oikeutta järjestäytymisvapauteen ei saa rajoittaa. Heillä on erityisesti oikeus perustaa ammattiyhdistys tai liittyä ammattiyhdistyksen tai muiden työlakia koskevien järjestöjen jäseneksi sekä käydä yhteisneuvotteluja paikallisen lainsäädännön mukaisesti.

ILO-sopimuksen kohdat 87, 98, 135 ja 154 sekä ILO-suositus 143 ovat voimassa.

Sprd.net AG olettaa kaikkien sopimuskumppaneiden, työntekijöiden, alihankkijoiden ja asianomaisten kolmansien osapuolten noudattavan yllämainittuja määräyksiä.
Näistä eettisistä toimintaperiaatteista aiheutuvia velvollisuuksia ei tule välttää käyttämällä sopimustyötä, epävirallisia koulutusohjelmia tai vastaavia toimenpiteitä. Epävirallisilla koulutusohjelmilla tarkoitetaan etenkin sellaisia työtehtäviä joiden tarkoitus ei ole lisätä työntekijän tietoa tai kykyjä.

Sprd.net AG pidättää itsellään oikeuden päättää liikesuhde viimeisenä vaihtoehtona sopimusta rikottaessa. Yhteistyön tulee kuitenkin tähdätä siihen, että mahdolliset ongelmat ratkaistaan yhdessä ja mikäli sopimusta on rikottu pyritään tilanne myös korjaamaan yhdessä.